1. ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก www.dida.tv ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงและครบถ้วน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ที่ท่านสมาชิกจะได้รับเมื่อร่วมเล่นกิจกรรมทางๆ ที่ทางเว็บไซต์จัดขึ้น หากในกรณีที่มีการตรวจสอบพบว่าผู้ลงทะเบียนให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ อาจรวมถึงการระงับหรือยกเลิกการให้บริการในทุกกรณี โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการตั้งชื่อบัญชี โดยไม่อนุญาตให้ตั้งชื่อโดย ใช้คำที่สื่อความหมายไปในทางที่ไม่เหมาะสม หากพบบริษัทฯ จะดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้นั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. ทางบริษัทฯ ถือว่าข้อมูลของสมาชิกทุกท่านเป็นความลับ ซึ่งทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลใดๆ หากมิได้รับการอนุญาต จากทางสมาชิก

4. ทางทีมงานสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกหากพบว่าสมาชิกแสดงความคิดเห็นผิดต่อกติกาของการใช้บริการ เช่นการโพสต์ข้อความซึ่งพาดพิง หรือลบหลู่ สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือใช้ถ้อยคําอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหาย การนำข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ อีกทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือจงใจส่งข้อความโฆษณาทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจนก่อให้เกิดความรําคาญ ทางระบบจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. สมาชิกต้องเก็บรักษาบัญชีและรหัสผ่านไว้เป็นความลับและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงหรือใช้บริการในนามของท่านสมาชิกได้ หากเกิดความเสียหายกับบัญชีนั้นๆ ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ทางทีมงานขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น

6. เว็ปไซต์นี้กำหนดขอบเขตให้ผู้ใช้สามารถอ่าน พิมพ์ หรือดาวน์โหลด ภาพถ่าย ภาพวาด หรือข้อมูลต่างๆ ได้เท่านั้น ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่ได้รับอนุญาติสามารถใช้เนื้อหาเป็นการส่วนตัว แต่ไม่สามารถเผยแพร่ซ้ำ จัดจำหน่ายอนุญาติซ้ำ ขาย หรือจัดเตรียมเพื่องานที่ได้มา นอกจากนี้แล้วยังห้ามนำเนื้อหา และข้อมูลในรูปแบบต่างๆไปใช เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่การใช้ส่วนบุคคล

7. ข้อจำกัดและข้อห้ามสำหรับการใช้เนื้อหาและข้อมูลในเว็ปไซต์ มีดังต่อไปนี้

  • 7.1 ห้ามทำสำเนา การเผยแพร่ซ้ำ การแสดงผล การจำหน่าย การส่ง การขาย ให่เช่า ให้ยืม หรือจัดทำในรูปแบบอื่นๆหรือในความหมายอื่นๆ ทั้งหมด หรือบางส่วนของเว็ปไซต์หรือเนื้อหาหรือข้อความใดๆ ที่ถูกแก้ไข
  • 7.2 ห้ามใช้เว็ปไซต์หรือเนื้อหาในการพัฒนาส่วนประกอบหรือข้อมูลที่เก็บรักษาหรือการเรียกคืนระบบฐานข้อมูล ข้อมูลพื้นฐาน หรือระบบที่คลายคลึงกันที่มีอยู่ หรือสื่อสารมวลชน รวมทั้งการขายตรง ให้เช่าเป็นสมาชิก หรือเป็นเครื่องมือการจำหน่ายใชเชิงพาณิชย์อื่นๆ
  • 7.3 ห้ามสร้างหรือเป็นส่วนประกอบของงานที่ได้มาจากเนื้อหาหรือข้อความในเว็ปไซต์
  • 7.4 ห้ามใช้เนื้อหาบนเว็ปไซต์เพื่อการละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
  • 7.5 ห้ามโยกย้าย เปลี่ยนแปลง หรือซ่อนประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้เว็ปไซต์
  • 7.6 ห้ามใช้บางส่วนของเว็ปไซต์ผ่านบริการการจัดสรรเวลา อินเตอร์เน็ต สำนักงาน หรือเทคโนโลยีใดๆ ทั้งปัจจุบันและในอนาคต
  • 7.7 ห้ามย้าย ดัดแปลง ทำซ้ำ โปรแกรมบนเว็ปไซต์ ห้ามใช้การตรวจจับของเครือข่ายหรือโปรแกรมเพื่อค้นหาโครงสร้างของเว็ปไซต์
  • 7.8 ห้ามรวบรวมข้อมูลจากเว็ปไซต์ ด้วยมือหรือแบบอัตโนมัติ
  • 7.9 ห้ามใช้เว็ปไซต์ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเจตนาที่จะส่งเชิงพาณิชย์ Email ที่ใช้เว็ปไซต์หลอกลวง และที่อยู่ที่ไม่สามารถติดต่อได้ โทรศัพท์หรือแฟกซ์

8. การเชื่อมไปยังเว็บไซต์อื่นๆ คำเตือนถึงผู้ใช้งานทาง www.dida.tv จะไม่อ้างความสัมพันธ์ในรูปแบบใดๆกับเว็ปไซต์อื่นที่ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงโดยผ่านเว็ปไซต์หรือเชื่อมต่อไปยังที่อื่น ผู้ใช้ยอมรับว่าการเข้าถึงเว็ปไซต์อี่นจะไม่เกี่ยวข้อง กับเว็ปไซต์ www.dida.tv และเราไม่สามารถควบคุมเว็ปไซต์และเนื้อหาของเว็ปไซต์อื่นได้ นอกจากนี้แล้วการเชื่อมต่อไปยังเว็ปไซต์อื่นๆ ไม่ได้หมายความว่า www.dida.tv จะต้องแสดงความรับผิดชอบในเนื้อหาหรือการใช้เว็ปไซต์นั้นๆ ทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือเสียหายใดๆเนื่องมาจากการใช้หรือเชื่อใจในสินค้าหรือบริการที่มีอยู่บนเว็ปไซต์หรือแหล่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

9. กฎหมายและอำนาจการตัดสินใจของรัฐ ข้อกำหนด สิทธิและข้อบังคับระหว่างสมาชิกและโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ภายใต้กฎหมายในประเทศไทย ความโต้แย้งที่เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกกับ www.dida.tv จะถูกตัดสินชี้ขาดในศาลไทย

10. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง www.dida.tv จะมีสิทธิในการปรับปรุงและแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิก สิทธิพิเศษ กฎระเบียบ ระบบ หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้ารวมถึงยกเลิกข้อตกลงต่าง ๆ ได้เช่นเดียวกัน